Andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Tervemaja OÜ kodulehel/e-poes (pood.tervemaja.ee). Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Tervemaja OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Tervemaja OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.

Isikuandmete töötleja
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tervemaja OÜ, registrikood 10300171, aadress Tähe 135A, 50107 Tartu, e-post: tervemaja@tervemaja.ee. Tervemaja OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tervemaja OÜ poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • Aadress
  • Telefoninumber
  • E-maili aadress
  • Info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, asukoha linn ja riik. Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Tervemaja OÜ edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Tervemaja OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid:
• transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks
• seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
• kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
• Tervemaja OÜ koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)
Tervemaja OÜ järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Tervemaja OÜ koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Tervemaja OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Turvalisus
Kõiki Tervemaja OÜ-le teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Tervemaja OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

Intellektuaalne omand
Tervemaja OÜ veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Tervemaja OÜ-le ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.
Tervemaja OÜ veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Tervemaja OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta. TERVE® on Tervemaja OÜ registreeritud kaubamärk.

Välised lingid
Tervemaja OÜ veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Tervemaja OÜ-le. Tervemaja OÜ ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

Privaatsuspoliitika muudatused
Tervemaja OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Tervemaja OÜ tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil:  tervemaja@tervemaja.ee